Ads Top

Τι ισχύει για τους πλειστηριασμούς

Του Μιχάλη Γ. Φαράντου*

Με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου αίρει την ασάφεια που είχε δημιουργηθεί ως προς το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, στην περίπτωση που ο επισπεύδων δανειστής επιδίδει επιταγή προς εκτέλεση μετά την 1.1.2016 και ακολούθως προβαίνει, κατ’ άρθρο 973 παρ. 3 ΚΠολΔ, σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, που είχε αρχικά επισπευσθεί από άλλο δανειστή, με βάση τις διατάξεις του ΚΠολΔ για την αναγκαστική εκτέλεση, όπως αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.07.2015) και τελικά δεν διενεργήθηκε.
Πρόκειται για ένα ζήτημα καίριας σημασίας και τούτο διότι ο Ν. 335/2015 επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν στην προδικασία του πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, εκτός από την κατάθεση των αναγκαίων εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, η δημοσιότητα του πλειστηριασμού επιτυγχάνεται και στις δύο περιπτώσεις με την ανάρτηση αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ). Δημοσιεύεις σε εφημερίδες δεν προβλέπονται πλέον. Η τήρηση των διατυπώσεων αυτών τίθεται επί ποινή ακυρότητας του πλειστηριασμού είτε πρόκειται για κινητά είτε για ακίνητα (αρ. 955 παρ. 2 και 995 παρ. 4 ΚΠολΔ, αντιστοίχως), χωρίς να απαιτείται η επίκληση και η απόδειξη δικονομικής βλάβης, καθόσον ο Νόμος ρητά απειλεί την ακυρότητα (αρ. 159 αριθ. 1 ΚΠολΔ).
Κριτήριο εφαρμογής των νέων διατάξεων για την αναγκαστική εκτέλεση είναι η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση μετά την 1.1.2016 (άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 3 εδ. α΄ Ν. 4335/2015). Ο νομοθέτης, δηλαδή, επέλεξε την υπαγωγή της εκτελεστικής διαδικασίας, στο σύνολό της, στο ίδιο νομοθετικό καθεστώς είτε του προηγούμενου δικαίου είτε του Ν. 4335/2015, με μόνο κριτήριο το χρόνο επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση. Ωστόσο, σε περίπτωση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού που ματαιώθηκε πριν την 1.1.2016, γεννάται ζήτημα σχετικά με το εάν η επίδοση, μετά την 1.1.2016, επιταγής προς εκτέλεση από άλλον δανειστή και η δήλωσή του περί συνέχισης του ματαιωθέντος πλειστηριασμού συνιστούν έναρξη νέας εκτελεστικής διαδικασίας, οπότε εφαρμοστέες τυγχάνουν οι νέες διατάξεις του ΚΠολΔ, ή συνέχιση της παλαιάς διαδικασίας, οπότε εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με το Ν. 4335/2015.
Στην προκειμένη περίπτωση, Τράπεζα, με βάση διαταγή πληρωμής, προέβη σε κοινοποίηση επιταγής προς εκτέλεση προς τον οφειλέτη της εντός του έτους 2016. Επειδή σε βάρος της ακίνητης περιουσίας (ξενοδοχείο) του οφειλέτη είχε επιβληθεί, πριν την 1.1.2016, κατάσχεση από άλλο δανειστή, ο οποίος είχε επισπεύσει πλειστηριασμό του ξενοδοχείου, ο οποίος τελικά δεν διενεργήθηκε, η Τράπεζα, προκειμένου να επιταχύνει τον πλειστηριασμό, ενεργοποίησε τη ματαιωθείσα διαδικασία, προβαίνοντας σε δήλωση συνέχισης του ματαιωθέντος στο παρελθόν πλειστηριασμού και ορίζοντας ημερομηνία αυτού εντός 50 ημερών από την κοινοποίηση στον οφειλέτη της σχετικής πράξης. Αν και η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έγινε μετά την 1.1.2016, δεν έγινε ποτέ ανάρτηση της γνωστοποίησης της δήλωσης και της ημέρας του πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών, όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 973 παρ. 3 ΚΠολΔ. Ακολούθως, η Τράπεζα, έχοντας την άποψη ότι εφαρμογή εν προκειμένω έχουν οι διατάξεις του προϊσχύοντος δικαίου, έδωσε εντολή για την έκδοση και επίδοση στον οφειλέτη περίληψης της παλαιάς κατασχετήριας έκθεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ΚΠολΔ, η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης έχει καταργηθεί. Αντ’ αυτής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 995 παρ. 4 ΚΠολΔ, εκδίδεται από το δικαστικό επιμελητή απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, το οποίο δημοσιεύεται με επιμέλειά του μέχρι την 15 η ημέρα από την κατάσχεση στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών. Οι ανωτέρω διατυπώσεις της προδικασίας του πλειστηριασμού τηρούνται και σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού κατόπιν δήλωσης συνέχισης (άρθρο 995 παρ. 5 ΚΠολΔ), οπότε η προβλεπόμενη ως άνω προθεσμία αφετηριάζεται από την κατ’ άρθρο 973 ΚΠολΔ δήλωση ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασμού.
Υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε απλά ελάττωμα ή αταξία ως προς την τήρηση των διατυπώσεων του πλειστηριασμού, αλλά ανυπαρξία των διατυπώσεων της προδικασίας λόγω παντελούς έλλειψης δημοσιότητας, γεγονός που καθιστά άκυρο τον πλειστηριασμό.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου, με δύο αποφάσεις του, οι οποίες εκδόθηκαν επί ανακοπών του οφειλέτη κατά των ανωτέρω άκυρων πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι κατά της δήλωσης της Τράπεζας περί συνέχισης του ματαιωθέντος πλειστηριασμού, αλλά και κατά του ίδιου του πλειστηριασμού (αρ. 973 παρ. 6 και 993 ΚΠολΔ, αντιστοίχως), απέρριψε τον ισχυρισμό της Τράπεζας ότι ο πλειστηριασμός διέπεται από τις διατάξεις του ΚΠολΔ, ως ίσχυαν προ των τροποποιήσεων που επήλθαν με το Ν. 4335/2015 και έκανε δεκτές τις ανακοπές, ακυρώνοντας τόσο τη δήλωση της Τράπεζας περί συνέχισης πλειστηριασμού, όσο και τον ίδιο τον πλειστηριασμό, δίδοντας τέλος στην ανασφάλεια δικαίου που ταλανίζει τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (οφειλέτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές κλπ.), καθόσον την ίδια τακτική έχει ακολουθήσει η Τράπεζα σε αρκετές παρόμοιες υποθέσεις πλειστηριασμών σε όλη την Χώρα.* Ο κ. Μιχάλης Γ. Φαράντος είναι δικηγόρος Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.